Privacyverklaring

MBR Verzekeringen

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.

MBR Verzekeringen adviseert over en bemiddelt in financiële diensten en producten. Hierbij verwerken wij veel persoonsgegevens. Die gebruiken wij bijvoorbeeld om op uw verzoek een verzekeringspolis aan te vragen of om u te vertegenwoordigen bij een verzekeraar in geval van schade.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

MBR Verzekeringen, voor hoogwaardige en op maat gemaakte verzekeringsoplossingen.

 Datum: 27-10-1023

Wie zijn wij?

U geeft uw persoonsgegevens aan MBR Verzekeringen, kantoorhoudende te Katwijk aan Heerenweg 6D9.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de typen persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • Demografische informatie zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke staat;
 • Identificatiegegevens zoals gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs. Soms vragen wij om een kopie van dit identiteitsbewijs;
 • Werkgerelateerde gegevens zoals informatie over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • Financiële gegevens inclusief informatie over uw financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • Details over uw huidige financiële producten, bijvoorbeeld bankrekeningen of verzekeringen;
 • Bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsinformatie (in specifieke gevallen);
 • Gegevens met betrekking tot eventuele strafrechtelijke feiten of fraudeaspecten, indien relevant;
 • Ingediende claims/claimhistorie;
 • Mogelijk andere niet-genoemde gegevens die nodig zijn om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Wanneer wij gezondheids- of strafrechtelijke gegevens verwerken, gebeurt dit uiterst zorgvuldig en meestal alleen met uw expliciete toestemming.

Waarom wij gegevens nodig hebben

MBR Verzekeringen verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om u in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten;
 • Om te bemiddelen in financiële producten of diensten en advies te geven over deze producten;
 • Voor het reproduceren van gegevens voor verzekeringsdoeleinden;
 • Om beter in te spelen op uw persoonlijke situatie bij het leveren van diensten;
 • Voor het afsluiten uitvoeren en nakomen van overeenkomsten met u;
 • Om opdrachten overeen te komen en/of uit te voeren;
 • Voor het uitbreiden van de (potentiële) klantrelatie door middel van informatie en marketingactiviteiten;
 • Voor het voeren van een financiële administratie;
 • Voor het verrichten van statistische analyses;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgronden voor verwerking van uw gegevens

MBR Verzekeringen gebruikt tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Uitvoering van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen die op ons rusten, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • Uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd intrekken;
 • Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Hierbij maken wij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Bewaartermijn van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het beëindigen van onze relatie of overeenkomst bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Uw rechten

U heeft specifieke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hierover gerust contact met ons op. Dit geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Bevestiging of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • Vragen over de inhoud van deze Privacyverklaring.

Let op: het kan voorkomen dat we niet in alle gevallen kunnen voldoen aan een verzoek. Wanneer dit het geval is, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Dit doen wij wel wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, als dit wettelijk verplicht is of op basis van een rechterlijke uitspraak, of wanneer de verstrekking in het belang is van onze doeleinden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de diensten die wij aan u verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens mogelijk wel verstrekken aan de volgende personen of partijen:

 • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) waarbij wij namens u een financieel product aanvragen, waarbij u een financieel product heeft dat wij voor u beheren of waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens verwerken onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct-)marketingbureau;
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals CIS;
 • Notarissen, advocaten, accountants (wanneer van toepassing);
 • Eventuele andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

Externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor de afgesproken doelen en onder voorwaarden die wij met hen zijn overeengekomen. Dit wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten.

Beveiliging

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

Gebruik van deze website

Wij hebben adequate maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die toegang hebben tot de gegevens zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

Websites van derden

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meer websites van derden. Wij willen u erop wijzen dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden cookies geplaatst op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden. Wij plaatsen alleen functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen, waardoor een volgend bezoek aan de website gemakkelijker wordt.
Meer informatie over cookies vindt u op de pagina over ons cookiebeleid.

Google Analytics

Op onze website worden ook cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om het gebruik van de website door bezoekers te analyseren en rapportages te ontvangen. Google kan deze informatie aan derden verstrekken wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat wij in de toekomst wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele versie vindt u altijd op onze website.

Klachtrecht

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of met de manier waarop wij omgaan met uw rechten als klant, verzoeken wij u om in ieder geval contact met ons op te nemen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Raadpleeg hiervoor: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.