DIENSTENWIJZER

Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, onderstaande informatie te verstrekken.

LIDMAATSCHAP EN REGISTRATIES

Ons kantoor staat bij onderstaande organisaties geregistreerd:

  • AFM

  • KiFiD

  • KvK

Naam en adres

Onze gegevens zijn:

MBR Verzekeringen

Heerenweg 6 D9
2222 AM Katwijk

Mobiel: 06 29 34 17 69 (Mattijs Winnubst)
Mobiel: 06 29 34 16 91 (Bas Provily)
Mobiel: 06 29 34 22 04 (Ruud van Houten)

E-mail: info@mbrverzekeringen.nl
Website: mbrverzekeringen.nl

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening. Ons kantoor staat bij de AFM geregistreerd onder nummer 12049501. Het register van vergunningshouder kunt u raadplegen op afm.nl.

Kamer van Koophandel (KvK)

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 90405382.m.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u een klacht over onze dienstverlening dan vragen wij u ons dit direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Wanneer wij er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Ons aansluitnummer luidt: 300.018657.ra.

Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de verzekering van uw inventaris of (bedrijfs)auto(‘s). Wellicht heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Inkomensverzekeringen

Als u werknemers in dienst heeft, kan een medewerker ziek worden. Wij kunnen u adviseren bij inkomensvoorzieningen als gevolg van ziekte. Dat geldt ook voor u als ondernemer, denk dan aan uw eigen arbeidsongeschiktheid. Ook een ongevallenverzekering voor uzelf en uw personeel behoort tot de mogelijkheden.

Zorgverzekeringen

De zorgverzekeringen richten zich op de medische kosten van ziekte en ongevallen; de kosten van bijvoorbeeld de huisarts, de apotheker en het ziekenhuis.

Overige Adviesdiensten

Zoals een risico-inventarisatie voor een bedrijf of een advies over een specifiek onderwerp.

Begeleiding van uw schadedossiers

Heeft u onverhoopt een schadegeval, dan zijn wij er voor u om u te begeleiden en op de hoogte van de voortgang van de afwikkeling van het dossier. Wij streven ernaar om de schadebehandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrijheid

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij hebben een selectie gemaakt van de maatschappijen waar wij zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria zoals premie en voorwaarden. Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen heeft, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dat geval melden wij u dit vooraf.

Vakbekwaamheid

De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom wordt hier continue in geïnvesteerd. Naast hun jarenlange ervaring hebben onze medewerkers veel theoretische kennis opgedaan. Zo zijn medewerkers van ons kantoor in het bezit van de hoogste algemene verzekeringsdiploma’s. Deze kennis wordt, zeker in deze veranderende tijd, door zowel in- als externe opleidingen up-to-date gehouden.

Hoe zit het met onze verdiensten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

1 Schadeverzekeringen Vergoeding via de premie

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen zijn veelal onderdeel van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. Wij ontvangen een provisiepercentage van de premie. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u dus ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. Denk hierbij aan een fee vergoeding voor onze dienstverlening.

2 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of andere complexe producten

Voor deze verzekeringen geldt een wettelijk verbod op provisie, daarom betaalt u ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uren dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af evenals de indicatie van het aantal uren dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

Ook is het mogelijk dat wij vooraf een vast tarief overeenkomen voor onze dienstverlening. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is in dat geval niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uren dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

Wij brengen u nooit zonder schriftelijke afspraken voorafgaand aan onze dienstverlening separaat van de premie of de vergoeding die u aan de verzekeraar betaalt rechtstreeks een bedrag in rekening. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij hierover vooraf afspraken met u maken over de hoogte en de wijze van de honorering van onze dienstverlening.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Als er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie of als u recent grote uitgaven heeft gedaan voor uw bedrijf. De informatie die wij van u ontvangen, is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen, is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent maken op een bepaald risico omdat wij denken dat u dit elders al geregeld heeft. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, verandering van activiteiten enzovoorts.

Informatie doornemen

Wanneer wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u toesturen.

Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld volgens uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Wij vertrouwen u met deze dienstenwijzer een goed beeld van onze dienstverlening te hebben gegeven waarbij wij ons realiseren dat ook deze informatie niet limitatief is. Heeft u nog vragen, dan kunnen wij u altijd een verdere toelichting geven.

© MBR Verzekeringen – Laatste wijziging oktober 2023