ALGEMENE VOORWAARDEN

MBR Verzekeringen

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MBR Verzekeringen, gevestigd te Katwijk aan de Heerenweg 6D9 (2222 AM), hierna te noemen: ‘MBR Verzekeringen’ en zijn mede overeengekomen ten behoeve van de bestuurders en alle werkzame personen van MBR Verzekeringen. De toepasselijkheid van deze voorwaarden blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor MBR Verzekeringen werkzaam zijn.
De wederpartij van MBR Verzekeringen is de natuurlijke of rechtspersoon aan wie MBR Verzekeringen enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten en zal hierna worden aangeduid als ‘opdrachtgever’.

MBR Verzekeringen, voor hoogwaardige en op maat gemaakte verzekeringsoplossingen.

 Datum: 20-10-1023

Toepasselijkheid 

Artikel 1

 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MBR Verzekeringen gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door MBR Verzekeringen gesloten overeenkomsten waarbij MBR Verzekeringen zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door MBR Verzekeringen zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 

1.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen tussen MBR Verzekeringen en opdrachtgever. 

1.3. Nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

Artikel 2

2.1. Aanbiedingen, offertes en/of tarieven van MBR Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of aanbieder.

2.2. Aan MBR Verzekeringen verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van MBR Verzekeringen, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en MBR Verzekeringen wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat MBR Verzekeringen een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. MBR Verzekeringen is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, bijvoorbeeld per e-mail dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van MBR Verzekeringen, aan MBR Verzekeringen heeft verzonden, dan mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht MBR Verzekeringen heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

2.5. Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door MBR Verzekeringen verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door MBR Verzekeringen gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van MBR Verzekeringen het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

2.6. Aan door MBR Verzekeringen gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. De door MBR Verzekeringen verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving en de berekeningen dienen dan ook als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een verzekeraar of aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan MBR Verzekeringen een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

2.7. Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan MBR Verzekeringen heeft bekend gemaakt, mag MBR Verzekeringen erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Inschakeling derden

Artikel 3

3.1. Het is MBR Verzekeringen toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2. Voor zover MBR Verzekeringen bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. MBR Verzekeringen is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

3.3. MBR Verzekeringen is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Honorarium en betaling

Artikel 4

4.1. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van MBR Verzekeringen wordt voldaan. Het voor haar dienstverlening aan MBR Verzekeringen toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever door de verzekeraar of aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen MBR Verzekeringen en opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.

4.2. MBR Verzekeringen is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnementskosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2015 = 100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door MBR Verzekeringen en opdrachtgever.

4.3. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. MBR Verzekeringen is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van MBR Verzekeringen beïnvloeden.

4.4. In het geval MBR Verzekeringen werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door opdrachtgever moet worden voldaan alvorens MBR Verzekeringen start met de uitvoering van de opdracht.

4.5. Facturen van MBR Verzekeringen dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door MBR Verzekeringen voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het niet, of niet tijdig voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van MBR Verzekeringen, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico en de verzekeraar dan wel aanbieder in geval van schade zal weigeren deze te vergoeden.

4.6. Indien opdrachtgever de door MBR in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever daardoor, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan MBR Verzekeringen te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

4.7. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.8. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van MBR Verzekeringen aanleiding geeft, is MBR Verzekeringen bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Termijnen

Artikel 5

5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door MBR Verzekeringen opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Informatie van opdrachtgever

Artikel 6

6.1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan MBR Verzekeringen die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van opdrachtgever, dat MBR Verzekeringen haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van MBR Verzekeringen zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is MBR Verzekeringen bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan MBR Verzekeringen verschafte informatie.

6.3 Indien achteraf blijkt dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan MBR Verzekeringen de opdracht heeft uitgevoerd, kan de verzekeraar of aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

6.4. MBR Verzekeringen kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 6.1 bepaalde strikt naleeft.

Aansprakelijkheid van MBR Verzekeringen

Artikel 7

7.1. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van MBR Verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door MBR Verzekeringen bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MBR Verzekeringen wordt uitgekeerd, inclusief het door MBR Verzekeringen te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2. In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MBR Verzekeringen in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van MBR Verzekeringen alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door MBR Verzekeringen bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, van de door MBR Verzekeringen ontvangen provisie.

7.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4. MBR Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor schade welke door opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5. MBR Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door MBR Verzekeringen gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

7.6. MBR Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan MBR Verzekeringen verzonden (email)berichten MBR Verzekeringen niet hebben bereikt.

7.7. MBR Verzekeringen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van MBR Verzekeringen, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van MBR Verzekeringen, niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van MBR Verzekeringen voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9. Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met MBR Verzekeringen indien MBR Verzekeringen zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Overmacht

Artikel 8

8.1. MBR Verzekeringen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor MBR Verzekeringen redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van MBR Verzekeringen ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van MBR Verzekeringen geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van MBR Verzekeringen kan worden gevergd.

Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

Artikel 9

9.1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2. Door opdrachtgever aan MBR Verzekeringen verstrekte persoonsgegevens zullen door MBR Verzekeringen niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover MBR Verzekeringen op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van MBR Verzekeringen, zal MBR Verzekeringen de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 10

10.1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van MBR Verzekeringen is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2. MBR Verzekeringen is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van opdrachtgever en MBR Verzekeringen voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

10.3. MBR Verzekeringen conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 10.000, – (zegge en schrijven tienduizend euro) niet te boven gaat. Indien
het betreffende geschil het genoemde geldelijk belang te boven gaat, heeft MBR Verzekeringen de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

10.4. In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Verval van recht

Artikel 11

11.1. Klachten met betrekking tot door MBR Verzekeringen verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van MBR Verzekeringen, te worden ingediend bij MBR Verzekeringen. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

11.2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens MBR Verzekeringen in verband met door MBR Verzekeringen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Diversen

Artikel 12

12.1. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen MBR Verzekeringen en opdrachtgever gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

12.2. MBR Verzekeringen is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval MBR Verzekeringen tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door MBR Verzekeringen genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.